วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธรกะทู้

สภ.กะทู้
ใส่ใจบริการ
สานความร่วมมือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพสู่อาเซียน

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

  3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

  4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

  6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ (รอง)

1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่

4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ (สนับสนุน)

1. กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เสนอแนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่

2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัดและตำรวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น

  ค่านิยม

รู้หน้าที่       สามัคคี        มีวินัย

ยุทธศาสตร์  

  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม  

3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  

4. ด้านการอำนวยความยุติธรรม  

5. ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านกิจการพิเศษ  

 
เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงค์ตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต